Διοίκηση έργων Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περίληψη του μαθήματος  

Στο μάθημα της "Διοίκηση έργων Πληροφορικής" επικεντρωνόμαστε στην ολοκληρωμένη και πρακτική μελέτη, στη μεθοδολογία και τις δεξιότητες γύρω από τους τρόπους εγκατάστασης έτοιμων ή κατά παραγγελία λογισμικών πακέτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πρόγραμμα/Περιεχόμενα μαθήματος

  • Εισαγωγή, βασικές έννοιες και στόχοι της διαχείρισης έργων.
  • Βασικά χαρακτηριστικά έργων ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ). Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες, με έμφαση στα έργα ανάπτυξης ΠΣ. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων, παραδοτέων προϊόντων και ποιοτικού ελέγχου τους.
  • Προγραμματισμός χρήσης πόρων.
  • Οικονομικός προγραμματισμός.
  • Δικτυωτή ανάλυση - μέθοδοι PERT και CPM.
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων, της παράδοσης των προϊόντων και των ποιοτικών ελέγχων.
  • Παρακολούθηση χρήσης πόρων.
  • Οικονομική παρακολούθηση.
  • Μέθοδοι διαχείρισης αποκλίσεων.
  • Βασικές κατηγορίες κινδύνων σε έργα ανάπτυξης ΠΣ και τρόποι διαχείρισής τους. Εργαστηριακές ασκήσεις.

jordan shoes for sale outlet release