Οικονομικά Υποδείγματα στο διαδίκτυο και η γλώσσα MathML

Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών

H μαθηματική υποδειγματοποίηση αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο μέρος όλων των επιστημονικών δραστηριοτήτων. Ένα μαθηματικό μοντέλο είναι μια απλοποιημένη εκδοχή ενός πολύπλοκου φαινομένου που στοχεύει στη διεξαγωγή εκτιμήσεων και προβλέψεων με συντομότερο και οικονομικότερο σε σχέση με την απευθείας αποτίμηση των πραγματικών καταστάσεων. Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε αξιοσημείωτα την τελευταία δεκαετία και η συστηματική του μέτρηση σε ευρεία κλίμακα ξεκίνησε μόλις μετά το 2000, χωρίς να έχει προσεγγίσει το επίπεδο κατανόησης το οποίο θα μας επιτρέψει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το μέγεθος, τη δομή, τη λειτουργία και εν γένει την εξελικτική του πορεία. Με βάση τα παραπάνω και προς αυτή τη κατεύθυνση, θεωρούμε απαραίτητη την εισαγωγή της επιστήμης του Διαδικτύου στο προπτυχιακό κύκλο σπουδών του τμήματος Μαθηματικών. Το προτεινόμενο μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες: (1) τα οικονομικά υποδείγματα στη διαδικτυακή πραγματικότητα σε σχέση με τη μαθηματική υποδειγματοποίηση του διαδικτύου και (2) την εισαγωγή στη μαθηματική γλώσσα σημειοθέτησης (MathML), απαραίτητη για τη σημασιολογική επεξεργασία στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε σχέση με τις μαθηματικές οντολογίες.

1. Στη πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα σχετικά με το Web οικονομικά υποδείγματα.

2. στη δεύτερη ενότητα εισάγεται η μαθηματική γλώσσα σημειοθέτησης (MathML).

Η MathML παρουσιάστηκε το 2001 από το World Wide Web Consortium εξαιτίας της ανάγκης υιοθέτησης ενός κοινού προτύπου για την περιγραφή σχέσεων τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς την εμφάνισή τους. Ο στόχος της MathML είναι η αποστολή, λήψη και επεξεργασία των μαθηματικών σχέσεων στο Διαδίκτυο.

Ειδικότερα, οι στόχοι της MathML είναι:

  • Κωδικοποίηση μαθηματικού υλικού για την εκπαιδευτική και επιστημονική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα.
  • Κωδικοποίηση και την μαθηματικής αναπαράστασης και του μαθηματικού νοήματος.
  • Υλοποίηση της μετατροπής από και προς άλλα μαθηματικά μορφότυπα σε συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο.
  • Να επιτρέπει τη μεταφορά πληροφορίας με σκοπό συγκεκριμένους μεταγλωττιστές και εφαρμογές.
  • Παροχή αποτελεσματικής εμφάνισης στο Διαδίκτυο για μεγάλες εκφράσεις.
  • Παροχή επεκτασιμότητας.
  • Να είναι κατάλληλη για πρότυπα και άλλες τεχνικές μαθηματικής επεξεργασίας.
  • Να είναι ανθρώπινη και απλή να παραχθεί και να επεξεργαστεί από το λογισμικό.

Women's Mids


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed