Εφαρμογές των υποδειγμάτων ARCH στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος, 1997 - 11:00
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Greece

«Εφαρμογές των υποδειγμάτων ARCH στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Δεκέμβριος, 1997.

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Σοφία Δημέλη και Ηλίας Τζαβαλής.

 Η πρωταρχική πηγή συμπερασμάτων για έναν οικονομολόγο που ασχολείται με τη χρηματοοικονομική θεωρία είναι η στατιστική μελέτη οικονομικών μοντέλων, δηλαδή η χρηματοοικονομική οικονομετρία (financial econometrics). Η σημαντική αναγκαιότητα της χρήσης της οικονομετρίας στη χρηματοοικονομική θεωρία πηγάζει από το γεγονός ότι η αβεβαιότητα διαδραματίζει το κεντρικό ρόλο στη χρηματοοικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Οι βασικές μορφές αβεβαιότητας αφορούν την αβεβαιότητα στη συμπεριφορά των επενδυτών και κυρίως, των τιμών. Πράγματι, αν δεν υπήρχε η αβεβαιότητα, η χρηματοοικονομική θεωρία θα αποτελούσε μια άσκηση στη βασική μικροοικονομική θεωρία Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική οικονομετρία. Οι στοχαστικές μεταβολές των χρηματοοικονομικών μεταβλητών, για τις οποίες απαιτείται η εκτίμηση και ο έλεγχος ενός χρηματοοικονομικού υποδείγματος με τη χρήση της στατιστικής θεωρίας, είναι στενά συνδεδεμένες με το τρόπο που η αβεβαιότητα εισάγεται στα χρηματοοικονομικά υποδείγματα. Η συναρπαστική αυτή πρόκληση σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη  της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, καθιστούν τις εφαρμογές μιας νέας κατηγορίας υποδειγμάτων (ARCH) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πολύ χρήσιμες και επίκαιρες.

Παρουσιάζονται στατιστικά υποδείγματα Αυτοπαλινδρομικής Δεσμευμένης Ετεροσκεδαστικότητας (ARCH), τα οποία μας βοηθούν να ελέγξουμε μαθηματικά τη χρηματοοικονομική θεωρία. Αναλύεται η στατιστική περιγραφή, οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στις εμπειρικές εκτιμήσεις. Χρησιμοποιήθηκε η μονοπαραμετρική και η πολυπαραμετρική εξειδίκευση του στατιστικού μοντέλου για να ερμηνεύσει τα δεδομένα της ελληνικής χρηματαγοράς. Η εργασία αυτή ήταν η πρώτη χρήση της πολυπαραμετρικής εξειδίκευσης ARCH στα στοιχεία των ελληνικών μετοχών.

 Η μαθηματική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια που οδήγησε τους εμπνευστές των μοντέλων,  Robert F. Engle III και Clive W.J. Granger  στο Νόμπελ Οικονομίας το 2003. Ο καθηγητής μου κ. Παπακυριαζής ήταν μαθητής του Clive W.J. Granger.  

Lebron XIV 14 Low


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed