Η χρήση των ΤΠΕ για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων: Θεωρία, Τεχνολογία και Στρατηγική (διδακτορική διατριβή)

Σάββατο, 10 Ιανουάριος, 2009 - 10:00
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Greece

Η εισαγωγή του World Wide Web στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η απρόσμενη εξέλιξή του στο μεγαλύτερο αποκεντρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ανθρωπότητας άλλαξε τη διάσταση του χρόνου και του χώρου, το χάρτη των ευκαιριών για κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη. Στο σημερινό κόσμο κυριαρχούν πλέον τα ψηφιακά αγαθά, που σε αντίθεση με τα παραδοσιακά αγαθά είναι πολλαπλής χρήσης, υπερτοπικά, απείρως διασταλτικά, αδιαίρετα, άυλα και ανασυνθέσιμα. Οι συγκεκριμένες ιδιότητες σε συνδυασμό με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και το Διαδίκτυο δημιούργησαν ένα νέο περιβάλλον εργασίας, αποφάσεων και κοινωνικής δράσης. 

Από την άλλη πλευρά, οι απομονωμένες και μειονεκτικές περιοχές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν βασικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, καθώς η ψαλίδα των περιφερειακών ανισοτήτων δεν φαίνεται να κλείνει παρά τις σημαντικές προσπάθειες των κεντρικών σχεδιαστών.

Με το παρόν κείμενο επιχειρούμε να δούμε με φρέσκο μάτι τις νέες ευκαιρίες που ανοίγουν οι ΤΠΕ στην ανάπτυξη απομονωμένων και μειονεκτικών περιοχών. Σε αντίθεση, με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών και επιχειρησιακών κειμένων περί την ανάπτυξη μέσω των ΤΠΕ, τα οποία αρκούνται σε γενικόλογες αρχές, διαπιστώσεις και ευχολόγια, αναλύουμε ένα πλαίσιο τεχνολογιών, μέτρων και πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη με βάση τις νέες τεχνολογίες του Web. Ο βασικός στόχος, επομένως, της διατριβής είναι να αποτελέσει στοιχείο της σχεδιαζόμενης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τα έτη 2013-2017, όπως άλλωστε αποτέλεσαν τα σχετικά κείμενα του συγγραφέα για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013».

Levis X Jordan 6


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed